Japanese here
Joten 2018.10.31 I moved to NAOJ in April 2016.Profiles
Researches
Miscellaneous

Takenori Joten OKAMOTO